ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

(ล้านบาท)

No Data Found

EBITDA

(ล้านบาท)

No Data Found

กำไรสุทธิ (ขาดทุน)

(ล้านบาท)

No Data Found

งบกำไรขาดทุน

รายได้รวม

(ล้านบาท)

No Data Found

งบดุล

สินทรัพย์

(ล้านบาท)

No Data Found

รายละเอียดเกี่ยวกับทุน

ทุนที่ชำระแล้ว

(ล้านบาท)

No Data Found

งบการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2566

2566

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2566

2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

2566

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566

2566

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566

2566

งบการเงินประจำปี 2565

2566

งบการเงินประจำปี 2565

2566

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566

2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566

2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2566

2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2566

2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2566

2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2566

2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565

2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565

2566