ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

(ล้านบาท)

No Data Found

EBITDA

(ล้านบาท)

No Data Found

กำไรสุทธิ (ขาดทุน)

(ล้านบาท)

No Data Found

งบกำไรขาดทุน

รายได้รวม

(ล้านบาท)

No Data Found

งบดุล

สินทรัพย์

(ล้านบาท)

No Data Found

รายละเอียดเกี่ยวกับทุน

ทุนที่ชำระแล้ว

(ล้านบาท)

No Data Found

งบการเงิน

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)

2567

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)

2567

งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)

2567

งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)

2567

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2566

2566

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2566

2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

2566

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567

2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567

2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566

2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566

2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566

2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566

2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2566

2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2566

2566