ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566

11

สิงหาคม

2566

นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

11

สิงหาคม

2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

11

สิงหาคม

2566

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการสำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 (ปีที่ 2 ไตรมาสที่ 4)

27

มิถุนายน

2566

การปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจกลุ่มธุรกิจการบิน

17

พฤษภาคม

2566