ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ช่องทางการติดต่อ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ)
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด