วิสัยทัศน์และพันธกิจ

122019319_828032067958994_27230540903283134_n@2x

บริบทองค์กร

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 47.86%

ธุรกิจหลักของการบินไทย คือ ธุรกิจสายการบินเต็มรูปแบบ (Full Service Carrier) ที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า และไปรษณีย์ภัณฑ์ทางอากาศอย่างครบวงจรทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ อีกทั้ง การบินไทยยังมีหน่วยธุรกิจอื่นซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขนส่งทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น บริการคลังสินค้า บริการลูกค้าภาคพื้น บริการอุปกรณ์ภาคพื้น ครัวการบิน และบริการซ่อมบำรุงอากาศยาน

โดยมีเครือข่ายเส้นทางการบินครอบคลุมถึง 30 ประเทศทั่วโลก การให้บริการของการบินไทยตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ประกอบธุรกิจนั้น มุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การบริการที่มีคุณภาพด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย รวมทั้งการเสริมสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเรื่อยมา จนทำให้การบินไทยมีชื่อเสียงด้านการบิน ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสายการบินยอดเยี่ยมของโลก และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งมีฐานลูกค้าที่ใช้บริการหลากหลายกลุ่ม ตลอดจนได้รับรางวัลด้านการให้บริการต่างๆ มาโดยตลอด

143689075_727702288122464_1334347456154093714_n@2x

วิสัยทัศน์

“เป็นสายการบินคุณภาพสูงที่ให้บริการเต็มรูปแบบด้วยความแข็งแกร่งของอัตลักษณ์ความเป็นไทย เชื่อมโยงประเทศไทยสู่ทั่วโลก และสร้างอัตราผลกำไรที่ดีอย่างต่อเนื่อง”

ด้วยบทบาทของสายการบินแห่งชาติ ประกอบธุรกิจการเดินอากาศ ขนส่งผู้โดยสารสินค้าพัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์ การบินไทยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสายการบินที่คนไทยภาคภูมิใจ จากการให้บริการระดับโลก ตามมาตรฐานสากล ผสมผสานด้วยเสน่ห์ความเป็นไทย สร้างความประทับใจและพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า จากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสร้างกำไรที่ยั่งยืน

พันธกิจ

เป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกใช้บริการเป็นอันดับแรก

Product Customization

เป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกใช้บริการเป็นอันดับแรกประกอบไปด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

Optimize the Online Commerce

เพิ่มศักยภาพด้านการพาณิชย์ด้วยการปรับปรุงด้านการพาณิชย์ให้แข็งแกร่งขึ้น

Cost Competitiveness

เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านต้นทุนที่เหนือกว่าสายการบินอื่นในภูมิภาค

Highly Efficient Organization

เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงในด้านการปฏิบัติการ และความปลอดภัย และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อเครือข่ายสารการบินพันธมิตรมายังจุดบินต่างๆ ในประเทศไทย

ค่านิยมหลัก

A

Agility for Growth

ยืดหยุ่น คล่องตัว แสวงหาโอกาส มีความยืดหยุ่น คล่องตัวในการทำงาน มุ่งสู่เป้าหมาย กระตือรือร้นและเปิดรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเองและธุรกิจ ให้เติบโตเพื่อสร้างกำไรให้บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

I

Integrity for Trust

โปร่งใส ร่วมมือ ซื่อตรง ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อตรง ร่วมมือ ร่วมใจ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทำงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ

M

Mastery for Professionalism

คิดใหม่ ทำใหม่ อย่างมืออาชีพ คิดใหม่ ทำใหม่ มีทักษะหลากหลาย ก้าวทันเทคโนโลยี สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมืออาชีพ เพื่อมุ่งสู่การเป็นสายการบินคุณภาพสูงในการให้บริการลูกค้า

รับข่าวสารจากเรา