ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566 บริษัทฯ เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 314,996,882,480 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 31,499,688,248 หุ้น บริษัทจึงมีทุนจดทะเบียน 336,824,601,650 บาท และ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 21,827,719,170 บาท

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อย่อ

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขทะเบียนบริษัท

Home Page

โทรศัพท์

THAI Contact Center

Cargo Contact Center

Royal Orchid Holiday

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

THAI

บริการขนส่งทางอากาศและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

0107537001757

www.thaiairways.com

+66 2545 1000, +66 2025 1000

+66 2356 1111

+66 2137 4200

+66 2356 2888

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ

THAI

ประเภทธุรกิจ 

บริการขนส่งทางอากาศและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษัท

0107537001757

Home Page

www.thaiairways.com

โทรศัพท์ 

+66 2545 1000, +66 2025 1000

THAI Contact Center

+66 2356 1111

Cargo Contact Center

+66 2137 4200

Royal Orchid Holiday

+66 2356 2888

ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10

100%

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

บริการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้า

ชนิดของหุ้น

สามัญ

ทุน จดทะเบียน ชำระแล้ว (ล้านบาท)

1,800.00

89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2117-8824

โทรสาร 0-2117-8895

55%

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด

บริการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับการสำรองที่นั่งโดยสาร และบริการเดินทางอื่นๆ ให้กับตัวแทนจำหน่าย

ชนิดของหุ้น

สามัญ

ทุน จดทะเบียน ชำระแล้ว (ล้านบาท)

15.00

89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2207-9090

โทรสาร 0-2207-9180

49%

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด

บริหารจัดการเรื่องบุคลากร ให้กับบริษัทฯ

ชนิดของหุ้น

สามัญ

บุริมสิทธิ

ทุน จดทะเบียน ชำระแล้ว (ล้านบาท)

0.98

1.02

89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2545-1267

โทรสาร 0-2545-1535

100%

บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด

บริการฝึกอบรมด้านการบิน

ชนิดของหุ้น

สามัญ

บุริมสิทธิ

ทุน จดทะเบียน ชำระแล้ว (ล้านบาท)

0.98

1.02

89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2545-4603

โทรสาร 0-2545-4602

55%

บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด

บริการท่องเที่ยวและกิจกรรม ท่องเที่ยว

ชนิดของหุ้น

สามัญ

บุริมสิทธิ

ทุน จดทะเบียน ชำระแล้ว (ล้านบาท)

0.49

0.51

89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2356-2888

โทรสาร 0-2288-7158

40%

บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต โฮเต็ล จำกัด

โรงแรมและร้านอาหาร

ชนิดของหุ้น

สามัญ

ทุน จดทะเบียน ชำระแล้ว (ล้านบาท)

120.00

333 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 0-2566-1020-1

โทรสาร 0-2566-1941

30%

บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด

ครัวการบิน

ชนิดของหุ้น

สามัญ

ทุน จดทะเบียน ชำระแล้ว (ล้านบาท)

100.00

10/3 หมู่ 6 ถนนสนามบิน ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ (076) 327-497-502

โทรสาร (076) 327-123-4

30%

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

โรงแรมและร้านอาหาร

ชนิดของหุ้น

สามัญ

ทุน จดทะเบียน ชำระแล้ว (ล้านบาท)

1017.78

999 อาคารโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ 0-2131-1035-46

โทรสาร 0-2131-1189

บุคคลอ้างอิง

บุคคลอ้างอิง

ประเภทหลักทรัพย์

สถานที่ติดต่อ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
Set Contact Center
0-2009-9999
E-mail: SETContactCenter@set.or.th
Website: www.set.or.th
ผู้สอบบัญชี
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2271-8000 ต่อ 2405
โทรสาร 0-2618-5783

นายทะเบียนหุ้นกู้

ครั้งที่ 1/2555
ครั้งที่ 2/2556
ครั้งที่ 1/2557
ครั้งที่ 1/2561
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์และกองทุน ชั้น 5 A
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1824-5, 0-2299-1536
โทรสาร 0-2242-3270
ครั้งที่ 1/2554
ครั้งที่ 1/2555
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการชำระเงิน
ชั้น 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2626-7503-4
โทรสาร 0-2626-7543

ครั้งที่ 3/2555
ครั้งที่ 2/2557
ครั้งที่ 1/2558
ครั้งที่ 2/2558
ครั้งที่ 1/2559
ครั้งที่ 1/2560
ครั้งที่ 2/2561
ครั้งที่ 1/2562
ครั้งที่ 2/2562

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชั้น AA
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2296-4788
โทรสาร 0-2683-1389

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ครั้งที่ 1/2554

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการชำระเงิน
ชั้น 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2626-7591, 0-2626-7508
โทรสาร 0-2626-7543

ครั้งที่ 2/2561
ครั้งที่ 1/2562
ครั้งที่ 2/2562
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชั้น AA
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2296-5557
โทรสาร 0-2683-1298

รับข่าวสารจากเรา