สถิติและข้อมูลอื่นๆ

สถิติและข้อมูลอื่นๆ

จำนวนผู้โดยสาร

(พันคน)

No Data Found

ปริมาณที่นั่ง

(ล้านที่นั่ง - กม.)

No Data Found

อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร

(%)

No Data Found

Operating Statistics

Passengers Carried

(x 000s)

No Data Found

Available Seat Kilometre

(mil)

No Data Found

Cabin Factor

(%)

No Data Found

Operating Statistics

Passengers Carried

(Growth [%] to the same period last year)

No Data Found

Available Seat Kilometre

(Growth [%] to the same period last year)

No Data Found

Cabin Factor

(Percentage Point change to the same period last year)

No Data Found

Passengers Carried

(Compared to the same period last year)

No Data Found

Available Seat Kilometre

(mil)

No Data Found

Cabin Factor

(%)

No Data Found

Passengers Carried

(Growth rate compared to the same period last year)

No Data Found

สถิติและข้อมูลอื่นๆ

2566
มกราคม
2566
กุมภาพันธ์
2566
มีนาคม
2566
เมษายน
2566
พฤษภาคม
2566
มิถุนายน
2566
กรกฎาคม
2566
สิงหาคม
2566
กันยายน
2566
ตุลาคม