Investor Relations

Together, Fly Higher

ราคาหลักทรัพย์

17 พฤษภาคม 2564

THAI

3.32 THB

เปลี่ยนแปลง
ปริมาณซื้อขาย

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2566

รายได้รวม (ล้านบาท)

0

จำนวนผู้โดยสาร (ล้านคน)

0

EBITDA (ล้านบาท)*

0

*EBITDA หลังหักค่าเช่าเครื่องบิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566

รายได้รวม (ล้านบาท)

0

จำนวนผู้โดยสาร

0

EBITDA (ล้านบาท)*

0

*EBITDA หลังหักค่าเช่าเครื่องบิน

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบ 56-1 One Report

ปี 2566

งบการเงิน

ปี 2566

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ปี 2566

ศูนย์รวมเอกสารนักลงทุน

เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

กิจกรรมต่อไป

6
มีนาคม
2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2566

ข่าวล่าสุด

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ครั้งที่ 11 สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2567 (ปีที่ 3 ไตรมาสที่ 3)
28
มีนาคม
2567
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายเวลาให้ THAI เพื่อดำเนินการแก้ไขเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
8
มีนาคม
2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการในเรื่องการอนุมัติงบการเงินและงดการจ่ายเงินปันผล
23
กุมภาพันธ์
2567

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถร่วมเป็นสมาชิกเพื่อรับข้อมูลที่น่าสนใจและข่าวสารล่าสุด