Investor Relations

Together, Fly Higher

ราคาหลักทรัพย์

17 พฤษภาคม 2564

THAI

3.32 THB

เปลี่ยนแปลง
ปริมาณซื้อขาย

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566

รายได้รวม (ล้านบาท)

0

จำนวนผู้โดยสาร

0

EBITDA (ล้านบาท)*

0

*EBITDA หลังหักค่าเช่าเครื่องบิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566

รายได้รวม (ล้านบาท)

0

จำนวนผู้โดยสาร

0

EBITDA (ล้านบาท)*

0

*EBITDA หลังหักค่าเช่าเครื่องบิน

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบ 56-1 One Report

ปี 2565

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2566

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 2/2566

ศูนย์รวมเอกสารนักลงทุน

เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

กิจกรรมต่อไป

29
พฤศจิกายน
2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3/2566

ข่าวล่าสุด

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ครั้งที่ 9 สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2566 (ปีที่ 3 ไตรมาสที่ 1)
28
กันยายน
2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
11
สิงหาคม
2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11
สิงหาคม
2566

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถร่วมเป็นสมาชิกเพื่อรับข้อมูลที่น่าสนใจและข่าวสารล่าสุด