ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2565

ดาวน์โหลด

รายได้รวม

(ล้านบาท)

EBITDA

(ล้านบาท)

*EBITDA – Lease Payment

กำไร (ขาดทุน)

(ล้านบาท)

ข้อมูลการวิเคราะห์เพิ่มเติม

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 3 ปี 2565

ดาวน์โหลด
งบการเงินรวม256425632562
งบกำไรขาดทุน
รายได้รวม*(ล้านบาท)89,98148,637188,954
ค่าใช้จ่ายรวม(ล้านบาท)28,200170,541199,989
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้(ล้านบาท)52,334(140,097)(11,035)
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่(ล้านบาท)55,118(141,171)(12,043)
ขาดทุนสุทธิ(ล้านบาท)55,113(141,180)(12,017)
งบดุล
รวมสินทรัพย์(ล้านบาท)161,219209,297256,665
รวมหนี้สิน(ล้านบาท)232,470337,962244,899
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น(ล้านบาท)(71,250)(128,665)11,766
หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว(ล้านบาท)2,182.772,182.772,182.77
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้(บาท)10.0010.0010.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น(บาท)25.25(64.67)(5.52)
สมัครรับ

ข้อมูลข่าวสาร

รับข่าวสาร